Inwestycje dofinansowane przez POIiŚ 2014-2020

SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. otrzymała dofinansowanie projektu:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W AGLOMERACJI SYCÓW”

Współfinansowanego z Funduszu Spójnosciw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 os priorytetowa II, „Ochrona srodowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” w ramach działania 2.3. – „Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach”.

Umowa dofinansowania została zawarta 18 stycznia 2018 r.

Kwota dofinansowania 7 304 440,13 PLN

Zakres projektu obejmuje 3 główne zadania:

Zadanie nr 1:

Budowa kanalizacji sanitarnej, desczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej

w obrębie ulicy Olesnickiej.

Zadanie nr 2

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni scieków w Sycowie

Zadanie nr 3

Wdrożenie systemu informatycznego GIS do prowadzenia ewidencji i zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną

W związku z projektem zostało wybudowane 2 km kanalizacji sanitarnej, 1,67 km kanalizacji deszczowej oraz 1,47 km sieci wodociągowej w obrębie ulicy Olesnickiej w Sycowie.

Do 2021 r. zostanie zmodernizowana istnejąca oczyszczalnia scieków oraz wdrożony system zarządzania siecią wodnokanalizacyjną.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczbt ludnosci korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania scieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Syców.

Zarząd SGK Sp. z o.o.

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY O DOFINANSOWANIE NR POIS.02.03.00-00-0301/17 PROJEKTU „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW AGLOMERACJI SYCÓW” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3, „GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA W AGLOMERACJACH”, OS PRIORYETETOWA II „OCHRONA SRODOWSIKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU” PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2014-2020, NA PODSTAWIE §4 UST. 20 UMOWY SGK SP. Z O.O. (BENEFICJENT) INFORMUJE O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOSCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH, TJ. OPRACOWANEGO I UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJACĄ NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZEKAZANIE INFORMACJI O PODEJRZENIU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOSCI LUB NADUŻYCIA FINANDOWEGO POPRZEZ:

 

Specjalny adres e-mail (nadużycia.POIS@mr.gov.pl) lub
Elektroniczny system zgłoszeń za posrednictwem strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).