O spółce

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Sycowie jest jednoosobową spółką Gminy Syców, utworzoną na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/228/05 z dnia 27.10.2005 r. „W sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością”. Przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę dokonano aktem notarialnym Rep. A nr 4503/2005 dnia 05.12.2005 r. w Kancelarii Notarialnej Jolanty Lulko w Sycowie.

Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy – Rejestrowy nr KRS 0000248217.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 020204224

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

Spółką zarządza dwuosobowy Zarząd. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Prezes Zarządu:

1.Współdziała z Członkiem Zarządu we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki.
2.Bezpośrednio odpowiada za sprawy kadrowe i ustalanie płac.
3.Odpowiada za pracę działów za wyjątkiem księgowości i służb pracowniczych, w zakresie naliczania wynagrodzeń, pochodnych wynagrodzeń oraz podatków i innych obciążeń.
4.Nadzoruje pracę inspektora ds. administracyjnych, BHP i zamówień publicznych.

Schemat organizacyjny

Statut Spółki