Cena maksymalna

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH
W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023

Zgodnie z art. 14 ustawy z 8 lutego 2023 roku nowelizującej ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) informujemy, że dla spółki SGK ceny maksymalne zostały obliczone przez przedsiębiorstwo we własnym zakresie.Przewidywany wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.W oparciu o powyższe maksymalne ceny i stawki opłat,  zgodnie z przepisami ustawy i wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,  spółka SGK ustaliła wysokość cen i stawek opłat, które będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od 1 marca 2023 roku. Nowe ceny i stawki zostały opublikowane na stronie  SGK – TUTAJ
Aktualizacja cen
Spółka SGK ustaliła wysokość cen i stawek opłat, które będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od 1 maja 2023 roku. Nowe ceny i stawki zostały opublikowane na stronie  SGK – TUTAJ

Ustalenie cen i stawek opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami nastąpiło zgodnie z ustawą poprzez wybór najniższej z następujących cen:

  • Maksymalnej ceny dostawy ciepła
  • Średniej ceny ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe
  • Ceny dostawy ciepła wynikające z aktualnej taryfy

Podane ceny i stawki opłat mogą ulec zmianie z uwagi na zmianę sposobu stosowania lub zmiany przepisów. Informacje na stronie będą na bieżąco aktualizowane.

Maksymalne ceny dostawy ciepła zostaną zastosowane wobec następujących grup klientów:

  • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła zostają objęci maksymalnymi cenami dostawy ciepła automatycznie i nie są zobowiązani do składania dodatkowych oświadczeń
  • Grupa 2 i 3 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS oraz inne podmioty, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych – w zakresie w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – zostaną objęci maksymalnymi cenami dostaw ciepła automatycznie, ale zgodnie z Ustawą (art. 5 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 36) są zobowiązani do złożenia sprzedawcy ciepła oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności określonej w tych przepisach. Oświadczenie powinno zostać złożone do  spółki.
  • Grupa 4 – podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – otrzymają maksymalną cenę dostawy ciepła pod warunkiem złożenia oświadczenia. do właściwej spółki z Grupy GPEC 

AKTUALIZACJA 28.12.2023
informujemy, że wsparcie dla odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła zostanie przedłużone do czerwca 2024 r.

W dniu 31 grudnia 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 roku o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która ma celu przedłużenie wsparcia dla Odbiorców poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z opłatami za dostarczone ciepło na okres do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Ustawa do pobrania tutaj.

AKTUALIZACJA 25.06.2024 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.07.2024-30.06.2025

Szanowni Państwo,

w dniu 13.06.2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), która ma celu przedłużenie wsparcia dla Odbiorców poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych m.in. z opłatami za dostarczone ciepło na okres do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Aktualizacja cen
Spółka SGK ustaliła wysokość cen i stawek opłat, które będą stosowane w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od 1 lipca 2024 roku. Nowe ceny i stawki zostały opublikowane na stronie  SGK – TUTAJ

W rozliczeniach z Odbiorcami będzie stosowana cena najniższa,

  • rozliczenia od 1 lipca 2024 r. realizowane będą w oparciu o dotychczas złożone przez Państwa oświadczenia, jeśli żadne z podanych wcześniej danych nie uległy zmianie.

Podane ceny i stawki opłat mogą ulec zmianie z uwagi na zmianę sposobu stosowania lub zmiany przepisów. Informacje na stronie będą na bieżąco aktualizowane.

[1] średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą – wynika z ustawy z 15 września 2022 r. z późn. zm. i przyjmie wartość 119,39 zł/GJ netto w okresie 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r. i 134,97 zł/GJ netto w okresie 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.
[2] cena dostawy ciepła – obliczona na podstawie cen za moc, ciepło i nośnik ciepła oraz stałych i zmiennych stawek opłat za przesyłanie ciepła wynikających z taryfy przedsiębiorstwa 
[3] maksymalna cena dostawy ciepła – cena dostawy ciepła obliczona na podstawie cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. powiększonych o: 46% w okresie 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r. oraz 52%  w okresie  01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.