Deklaracja dostępności

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sgk-sycow.pl

Data publikacji strony internetowej: 09-01-2009

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 26-06-2018

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI  Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, brak tekstów alternatywnych, dokumenty pochodzą z zewnątrz i nie mogą być modyfikowane),
  2. nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych),
  3. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu, mają one charakter promocyjny, nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
  4. niski kontrast między tekstem, a kolorami tła,
  5. nadmierne łącze, na stornie znajdują  się sąsiednie linki prowadzące do tego samego adresu URL,
  6. na stronie obecny jest w pełni wyjustowany tekst,
  7. na stronie znajdują się podkreślenia tekstu nie będącego linkiem,
  8. na stronie znajdują puste linki nie zawierające tekstu.

Wyłączenia:

  1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  2. dokumenty/pliki/informacje opublikowane przed wejście ustawy o dostępności cyfrowej.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczanie sporządzono dnia 01-04-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej www.sgk-sycow.pl można korzystać z podstawowych skrótów klawiszowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem:

telefon: 627855154, email: sgk@sgk-sycow.pl, fax 627855166

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znajduje się w biurowcu dwukondygnacyjnym przy ul. Wrocławskiej 8 w Sycowie (56-500). Do budynku prowadzą dwa wejścia od parkingu i z tyłu budynku od strony magazynu. Do obu wejść prowadzą dwa schodki. Dla klientów przeznaczone jest wejście od strony parkingu. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia  na parterze . Do reszty pomieszczeń prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie przed bramą wjazdową do siedziby spółki.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku SGK Sp. z o.o. nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych ani pochylni.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.