PSZOK

Informujemy, że w dniu 28.04.2020r.(wtorek) otwarty został PSZOK.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ogranicza się ilość osób mogących przebywać na terenie PSZOK w jednym momencie. Może to spowodować, że na wjazd trzeba będzie chwilę poczekać.

Przypominamy, że na PSZOK przyjmowane są  posegregowane odpady komunalne. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz w celu sprawnej obsługi niedozwolone jest segregowanie ich na terenie PSZOK.


Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 15:00
wtorek – od godz. 11:00 do godz. 17:00
sobota – od godz. 9:00 do godz. 14:00

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2013r. zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne, w wyniku, których to Gmina stała się odpowiedzialna za odbiór
i zagospodarowanie śmieci powstających w nieruchomościach zamieszkałych.
Na terenie Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sycowie, ul Wrocławska 8, od 1 lipca 2013 funkcjonuje PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), w którym przyjmowane są odpady zebrane selektywnie.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe,
• chemikalia i opakowania po chemikaliach,
• odpady zielone (trawa, liście),
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki i opakowania szklane po lekach,
• opakowania z drewna,
• zużyte opony,
• zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, filtry olejowe i paliwowe z samochodów osobowych,
• odpady budowlane i rozbiórkowe do 1m³ z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym rocznie,
• papier i tekturę,
• szkło bezbarwne i kolorowe,
• tworzywa sztuczne,
• opakowania wielomateriałowe,
• opakowania z metali lub drobnych części metalowych,
• inne niebezpieczne odpady komunalne,
• żużel i popiół,
• odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

Osoby przebywające i  korzystające z  usług PSZOK automatycznie akceptują obowiązujący regulamin, który można znaleźć poniżej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z dniem 01.04.2019r. wchodzi w życie uchwała nr 3/2019 określająca wysokość opłat za odbiór odpadów dostarczanych do PSZOK.

UCHWAŁA NR 3/2019
ZARZĄDU SYCOWSKIEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z DNIA 19.03.219 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW DOSTARCZANYCH DO PSZOK

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od godz. 9:00 do godz. 15:00,
wtorek – od godz. 11:00 do godz. 17:00,
sobota – od godz. 9:00 do godz. 14:00.