Opłaty

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SYCOWSKĄ GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ SP. Z O.O.

PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO

  1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH (zbiórka selektywna):
    a. Zgodnie z harmonogramem, wg umowy:
    Koszt miesięczny:

* każdy następny pojemnik w cenie 32,00 zł

Istnieje możliwość podpisania umowy zapewniającej częstsze odbiory. Usługi te są wyceniane indywidualnie.

b. Po zgłoszeniu, zlecenia dodatkowe:
Koszt miesięczny:

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH (zbiórka nieselektywna):
a. Zgodnie z harmonogramem, wg umowy:
Koszt miesięczny:

b. Po zgłoszeniu, zlecenie dodatkowe:

3. Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w kontenerze o pojemności 5m

ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE Zmieszane odpady gruzu, betonu, elementów ceramicznych 300,00zł
ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE Zmieszane odpady gruzu, betonu, elementów ceramicznych (zanieczyszczone) 800,00zł
ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
800,00zł
NIEZAMIESZKAŁE Odpady wielkogabarytowe 500,00zł
NIEZAMIESZKAŁE Odpady ulegające biodegradacji 500,00zł

W cenę wliczone 5 dni roboczych postoju kontenera, każdy następny dzień 10,00zł netto

4. MOBILNY PSZOK – TRANSPORT do PSZOK odpadów komunalnych przy użyciu kontenera o pojemności 5m3(tylko dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wnoszących do Gminy Syców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

ZAMIESZKAŁE Odpady wielkogabarytowe 300,00zł
ZAMIESZKAŁE Odpady ulegające biodegradacji 200,00zł

5. Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie odpadów w big-bagu
o pojemności 1m3

ZAMIESZKAŁE I NIEZAMIESZKAŁE Zmieszane odpady gruzu, betonu, elementów ceramicznych 92,59zł
ZAMIESZKAŁE I
NIEZAMIESZKAŁE
Zmieszane odpady gruzu, betonu, elementów ceramicznych (zanieczyszczone) 154,41zł
ZAMIESZKAŁE I
NIEZAMIESZKAŁE
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 157,41zł
ZAMIESZKAŁE I
NIEZAMIESZKAŁE
Odpady ulegające biodegradacji 92,59zł

Istnieje możliwość odbioru i zagospodarowania innych odpadów komunalnych, w przypadku, gdy są one przyjmowane przez ZZO Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Olszowa. Usługi te będą wyceniane indywidualnie.

6. Wywóz nieczystości płynnych i osadów z oczyszczalni przydomowych

Ilośćcenaj.m.
Nieczystości płynne do 1 m370,00złkurs
Nieczystości płynne do 2 m3 95,00złkurs
Nieczystości płynne do 5 m3 115,00złkurs
Nieczystości płynne powyżej 5 m3 23,50złm3
Nieczystości płynne zlecenia stałe23,50złm3
Osady z oczyszczalni przydomowej do 3 m3130,00złkurs
Opłaty wymienione w pkt 6 ulegają zwiększeniu o 100% w przypadku realizacji usługi poza godzinami pracy Spółki, w dni ustawowo wolne od pracy oraz dni świąteczne.

7. Pozostałe usługi

  Rodzaj usługi cena j.m.
1 Mobilny PSZOK(odpady wielkogabarytowe,
załadunek do 5 minut)-Syców
27,78zł kurs
2 Mobilny PSZOK (odpady wielkogabarytowe, załadunek do 5 minut)-teren Gminy Syców 37,04zł kurs
3 Odbiór i transport do PSZOK odpadów
komunalnych
100,00zł godz.
4 Dzierżawa pojemnika 1100l 15,00zł miesiąc
5 Dzierżawa kontenera KP6, KP7 70,00zł miesiąc
6 Opłata dodatkowa-odbiór odpadów
komunalnych poza harmonogramem
-Syców
20,00zł kurs
7 Opłata dodatkowa-odbiór odpadów
komunalnych poza harmonogramem-
teren Gminy Syców
30,00zł kurs
8 Dostawa zakupionego pojemnika na
odpady (120l, 240l)-Syców
10,00zł kurs
9 Dostawa zakupionego pojemnika na
odpady (120l, 240l)-teren Gminy Syców
20,00zł kurs
10 Koparko – ładowarka CASE z operatorem 130,00zł godz.
11Gruz budowlany z dostawą na terenie Gminy Syców 10,00zł t.

8. Dodatkowe usługi WOD-KAN:

lp.Rodzaj usługicenaj.m.
1Roboczogodzina pracownika wod-kan61,00 zł.godz.
2Dojazd3,00 zł.km
3Pomiar ciśnienia wody i wydajności na hydrancie100,00 zł.szt.
4Odszukanie skrzynki zasuwywg stawki roboczogodzinyszt.
5Wymiana zaworu w zestawie wodomierzowym
(z wykorzystaniem urządzenia do zamrażania rur)*
180,00 zł.szt.
6Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy
(dn 15 – 20)*, **
Syców – 85,00 zł.
Gmina Syców – 95,00 zł.
szt.
7Wypożyczenie zestawu do poboru wody z hydrantu1 doba – 10,00 zł.
2 doba i powyżej – 5,00 zł.
doba
8Montaż / demontaż wodomierza hydrantowego **45,00 zł.szt.
9Otwieranie / zamykanie zasuwy (wody) **61,00 zł.szt.
10Zaplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby
(po wcześniejszym zgłoszeniu konieczności rozplombowania
wodomierza)
Syców – 24,00 zł.
Gmina Syców – 34,00 zł.
każda następna plomba 5,00 zł.
szt.
11Lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego przez zadymianie150,00 zł.szt.
12Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowejwg stawki roboczogodziny
13Montaż / demontaż wodomierza na zlecenie klienta *, **Syców – 85,00 zł.
Gmina Syców – 95,00 zł.
szt.
14Odbiór techniczny i plombowanie dodatkowego wodomierza
do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej **
54,00 zł.szt.
* cena nie zawiera kosztów materiałów
** cena zawiera koszt dojazdu

Do opłat określonych w pkt 1 – 6 doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.