Gospodarka kanalizacyjna

DZIAŁ KANALIZACJI

Dział Kanalizacji jest powołany do prowadzenia następujących działalności:
1. Prowadzenia całości spraw związanych z odprowadzaniem ścieków.
2. Prowadzenia eksploatacji studni głębinowych stacji uzdatniania wody, sieci przesyłowej i rozdzielczej, zbiorników wyrównawczych, oczyszczalni ścieków, studni awaryjnych (O.C.), hydroforni, przepompowni.
3. Wykonywania remontów i nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Prowadzenia eksploatacji sieci ogólnospławnej i deszczowej.
5. Planowania rozbudowy urządzeń i sieci wodociągowej miasta i gminy.
6. Dokonywania odbiorów sieci, przyłączy wod.-kan.

Do zadań działu należy w zakresie odprowadzania ścieków, eksploatacji oczyszczalni ścieków.
1. Czuwanie nad prawidłowością i legalnością odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej zgodnie z zawartą umową.
2. Pobieranie opłat za odprowadzanie ścieków.
3. Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją.

W zakresie wykonywania remontów, planowanych przeglądów oraz budowie nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
1. Planowa konserwacja i naprawa sieci i urządzeń wodno- kanalizacyjnych.
2. Planowe płukanie sieci i kontrola hydrantów ppoż.
3. Usuwanie awarii sieci i urządzeń wod.-kan.
4. Wykonywanie przyłączy na zlecenie osób fizycznych i jednostek uspołecznionych.
5. Prowadzenie robót przy wykonywaniu sieci wod.-kan.
6. Utrzymanie w należytym stanie technicznym studni awaryjnych zgodnie z planami Miasta i Gminy w tym zakresie.

DECYZJA-ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OBSZARZE GM. SYCÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Inspektor ds. urządzeń wod. – kan.
Anna Wdowiak
62/ 785 51 75

Awarie:
tel. 601 920 324