Inwestycje dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. realizuje operację pn.: „Przebudowa odcinka rurociągu wodociągowego ø 160 mm w miejscowości Komorów gmina Syców”, typ operacji: „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę.

Przewidywane wyniki operacji: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Komorów wpłynie na poprawę warunków sanitarno-bytowych mieszkańców Komorowa. Zakres projektu obejmuje budowę 0,309 km sieci wodociągowej.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 118.982,00 zł .