„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W AGLOMERACJI SYCÓW”

SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. otrzymała dofinansowanie projektu:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W AGLOMERACJI SYCÓW”

Współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 os priorytetowa II, „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” w ramach działania 2.3. – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Umowa dofinansowania została zawarta 18 stycznia 2018 r.

Kwota dofinansowania 7 304 440,13 PLN

Zakres projektu obejmuje 3 główne zadania:

Zadanie nr 1:

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej

w obrębie ulicy Oleśnickiej.

Zadanie nr 2

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie

Zadanie nr 3

Wdrożenie systemu informatycznego GIS do prowadzenia ewidencji i zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną

W związku z projektem zostało wybudowane 2 km kanalizacji sanitarnej, 1,67 km kanalizacji deszczowej oraz 1,47 km sieci wodociągowej w obrębie ulicy Oleśnickiej w Sycowie.

Do 2021 r. zostanie zmodernizowana istniejąca oczyszczalnia ścieków oraz wdrożony system zarządzania siecią wodnokanalizacyjną.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Syców.

Zarząd SGK Sp. z o.o.

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY O DOFINANSOWANIE NR POIS.02.03.00-00-0301/17 PROJEKTU „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW AGLOMERACJI SYCÓW” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3, „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH”, OS PRIORYTETOWA II „OCHRONA ŚRODOWSIKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU” PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, NA PODSTAWIE §4 UST. 20 UMOWY SGK SP. Z O.O. (BENEFICJENT) INFORMUJE O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH, TJ. OPRACOWANEGO I UDOSTĘPNIONEGO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZEKAZANIE INFORMACJI O PODEJRZENIU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYCIA FINANSOWEGO POPRZEZ:

Specjalny adres e-mail (nadużycia.POIS@mr.gov.pl) lub
Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).