RODO w SGK sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacja wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, RODO), informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych:
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 8
56 – 500 Syców
tel.:  62 785 51 54
e-mail: sgk@sgk-sycow.pl

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Sebastian KOPACKI – iod@sgk-sycow.pl

3. Cele przetwarzania danych:
Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • Zapewnienia funkcjonowania usług komunalnych, w tym dostaw wody, odbioru odpadów, utrzymania czystości miasta itp.
 • Realizacji zobowiązań nałożonych na administratora danych na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących gospodarki komunalnej.
 • Obsługi klientów/odbiorców usług komunalnych.
 • Wypełnienia obowiązków administracyjnych i prawnych wynikających z przepisów prawa.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, związanych z  bieżącym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych tj. funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji, zaopatrzenie mieszkańców Gminy w energię cieplną i wodę,  utrzymania czystości, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO) a także z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 ze zm.).

5. Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 • Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych (tzw. podmioty przetwarzające), na podstawie umów zawartych z administratorem danych.

6. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z przepisami prawa oraz polityką retencji danych administratora danych.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Przenoszenia danych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego tj. UODO.

8. Dobrowolność podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być konieczne do zawarcia umowy lub wykonania świadczonych usług.