2017/03 Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa – ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką 448

INFORMACJA
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w dniu 03.03.2017 r. zawarła z Zarządem Dróg Powiatowych w Oleśnicy Porozumienie nr ZDP-DT.031.1.2017.BD w sprawie powierzenia w 2017 roku przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego oraz sprawowania pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa – ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką 448”, w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej, rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłaczami w ulicy Oleśnickiej w Sycowie.
Na podstawie niniejszego porozumeinia Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. powierzyła w 2017 Zarządowi Dróg Powiatowych w Oleśnicy przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu i na rzecz SGK, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z nia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa – ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką 448” w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej, rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Oleśnickiej w Sycowie, co stanowi jeden z etapów realizacji przez SGK przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzelczej oraz przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syców”, na który to cel SGK zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 – dla działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomaracjach w ramach II osi priorytetowej.
W dniu 06.03.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy LINK