PROCEDURA MONTAŻU LICZNIKA DODATKOWEGO

Wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej – licznik dodatkowy (art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika prosimy przeanalizować koszty związane z montażem i utrzymaniem wodomierza oraz instalacji licznika dodatkowego oraz obecnie montażu nakładki do zdalnego odczytu.

Ważność cech legalizacyjnych wodomierza wynosi 5 lat, po upływie, których należy wodomierz wymienić na nowy lub wykonać jego ponowną legalizację.

Instalacja może przynieść oszczędności jeśli w okresie roku zużycie wody do podlewania ogrodu wyniesie przynajmniej 15-20m3 .

W CELU ZAMONTOWANIA LICZNIKA DODATKOWEGO NALEŻY WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

 1. Analiza opłacalności instalacji licznika dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.
 2. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych montażu licznika wody bezpowrotnie zużytej.

  Druk wniosku do pobrania tutaj.
  SCHEMAT MONTAŻU PODLICZNIKA.pdf

  Po otrzymaniu warunków technicznych Odbiorca na własny koszt wykonuje instalację licznika dodatkowego oraz montuje wodomierz. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
  Obecnie w celu usprawnienia rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej zalecamy montaż wodomierza firmy APATOR smart+, dn 15/1,6m3/h, przystosowanego do zamontowania nakładki radiowej, o której mowa jest w aktualnie wydawanych warunkach technicznych.
Wodomierz Apator smart+

Przykładowe warunki techniczne do pobrania tutaj.

 1. Po wykonaniu prac montażowych Odbiorca zgłasza do działu Wodociągów i Kanalizacji gotowość do odbioru instalacji licznika dodatkowego.

Wzór zgłoszenia do pobrania tutaj.

Na zgłoszeniu Odbiorca usług oprócz zgłoszenia gotowości do odbioru instalacji licznika dodatkowego zleca zakup i montaż nakładki do zdalnego odczytu.

Jeśli odbiorca posiada wodomierz główny z nakładką radiową lub wodomierz ultradźwiękowy licznik do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej także musi być wyposażony w nakładkę radiową.

 1. Po zgłoszeniu Usługodawca umawia się z Odbiorcą na sprawdzenie poprawności wykonania instalacji oraz zamontowania wodomierza. Po sprawdzeniu pracownik SGK plombuje podlicznik i montuje nakładę do zdalnych odczytów.

Odbiór i plombowanie podlicznika oraz nakładka do zdalnego odczytu są  odpłatne.

Fakturę za w/w czynności wystawia dział Księgowości.

 1. W następstwie odbioru niezwłocznie Odbiorca składa wniosek o zmianę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w związku z odbiorem licznika dodatkowego.

Wzór wniosku o zmianę umowy do pobrania tutaj.

W ciągu 21dni po złożeniu wniosku SGK przygotuje zmianę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 1. Eksploatacja dodatkowego licznika, w tym jego terminowa legalizacja/wymiana po upływie 5 letniego okresu ważności, należy do obowiązków Odbiorcy.
  Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat, natomiast żywotność nakładki ze względu na układ elektroniczny oraz w zależności od panującego środowiska (wilgotności) producent określa na 2 okresy legalizacyjne- 10 lat.

W przypadku, gdy wodomierz dodatkowy nie będzie posiadał ważnej cechy legalizacyjnej, SGK ma prawo zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprzestać jego rozliczania.

WYMIANA LEGALIZACYJNA DODATKOWEGO LICZNIKA – WODOMIERZA OGRODOWEGO

 1. Odbiorca otrzymuje informację na fakturze o konieczności wymiany dodatkowego licznika, w związku z kończącą się cechą legalizacyjną wodomierza.
 2. Przed wymianą wodomierza prosimy przeanalizować opłacalność utrzymywania instalacji licznika dodatkowego. Na oszczędności można liczyć jeżeli w okresie roku zużycie wody bezpowrotnie zużytej wyniesie przynajmniej 15-20m3.
 3. Odbiorca wymienia wodomierz na własny koszt. W związku z wdrażaniem przez SGK systemów odczytów zdalnych zalecamy jest montaż wodomierza Apator smart+.
 4. Po dokonaniu wymiany dodatkowego licznika, Odbiorca zgłasza do działu Wodociągów i Kanalizacji gotowość do odpłatnego plombowania wodomierza i odpłatnego montażu nakładki do zdalnych odczytów.
 5. Wymianę dodatkowego licznika można zlecić SGK lub przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie.
  Wymiana jest odpłatna. W wymianę wliczony jest wodomierz Apator smart+, plombowanie oraz robocizna.

Jeśli odbiorca posiada wodomierz główny z zainstalowaną nakładką radiową lub wodomierz ultradźwiękowy, może zlecić SGK montaż podlicznika z zainstalowaną nakładką radiową (usługa odpłatna). Takie rozwiązanie umożliwia wspólny odczyt wodomierza głównego oraz podlicznika.

ODCZYT LICZNIKA DODATKOWEGO – WODOMIERZA OGRODOWEGO

 1. Wodomierz główny z nakładką radiową lub wodomierz ultradźwiękowy oraz podlicznik z nakładką radiową odczytywane są zdalnie.
 2. Wodomierz główny z nakładką radiową lub wodomierz ultradźwiękowy oraz podlicznik bez nakładki radiowej:
  – wodomierz główny odczytywany jest zdalnie,
  – podlicznik Odbiorca musi odczytać sam i przekazać odczyt inkasentowi lub do działu Księgowości.

W razie pytań prosimy o kontakt z działem Wodociągów i Kanalizacji tel. 62 785 51 75